En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
research_title.gif research_logo.gif
הנהלה ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
 
הגדרות

און זרעים- הינו מדד של מכלול התכונות הקובעות את "ביצועי" מכסת הזרעים, בעלי נביטה תקנית, בתנאי סביבה משתנים.
זרעים בעלי און גבוה הינם זרעים בעלי יכולת צימוח רב, בתנאי שדה בלתי-מיטביים (כגון טמפ' נמוכה).
הקריטריונים לאון זרעים:
א. קביעת קצב, אחידות הנביטה והתפתחות הנבטים.
ב. קביעת יכולת הזרעים להתפתח בשדה בתנאים משתנים.
ג. קביעת יכולת האיחסון של הזרעים וההובלה-שינוע. 

דוגמא לא רשמית- דוגמת מעבדה פרטית, שדיגומה ופרטיה באחריות הלקוח בלבד.

דוגמא רשמית (Submitted sample)- דוגמא שנדגמה ע"י מפקח משרד החקלאות (או בא כוחו), המייצגת במדויק את הרכב מכסת הזרעים, והובאה למעבדה הרשמית לבדיקת זרעים. ראה תקנות ,ISTA פרק 2.

הסמכה-  הכרה רשמית ביכולת ובכשירות המקצועית של המעבדה לבצע בדיקות, מדידות וכיולים בהתאם לתקנים, למפרטים או למסמכי ייחוס אחרים. הסמכה ניתנת לשיטות בדיקה מוגדרות.

הצצה- נביטה במצע של חול עם/בלי פרלייט, מצע אורגני וקרקע (כמצע שניוני).

זרע בלתי נובט (Ungerminated seed)- זרע שלא נבט עד לסיום תקופת הנביטה הנדרשת, למרות שסופקו תנאים אופטימליים לנביטה.
זרעים שלא נבטו יש לסווג כ-
1. זרעים קשים (Hard seeds): זרעים שנשארו קשים בסוף תקופת הבדיקה, מכיוון שלא ספגו מים עקב
    אי חדירות קליפתם למים גם בסביבה לחה. תופעה זו ייחודית בעיקר בסדרת הקטניות.
2. זרעים טריים (Fresh seeds): זרעים שלא הצליחו לנבוט בתנאי הבדיקה, אבל בשונה מזרעים קשים, הם ספגו
    מים, נשארו בלתי מזוהמים, בריאים ומוצקים (Firm) ויש להם פוטנציאל להתפתח לנבט נורמלי.
3. זרעים מתים (Dead seeds): זרעים שבסוף תקופת הבדיקה אינם קשים ואינם טריים ולא פיתחו איבר כלשהו של
    נבט.
4. סוגים נוספים: כגון זרעים ריקים (ריקים לחלוטין או בעלי שאריות של רקמות), זרעים חסרי עובר וזרעים שניזוקו מחרקים
    (מזיקים) ונפגעה יכולתם לנבוט, נכללים ברכיב הזרעים המתים. 

זרעים זרים Other Seeds))- מינים השונים מהמין הנבדק (עליו הצהיר הלקוח). שם כולל לזרעים תרבותיים זרים ולזרעים רעים ומחבלים.

זרעים מחבלים (Noxious weed seeds)- זרעים של צמחים טפילים או עשבים רעים שטרם התפשטו בארץ ויש אפשרות להגבילם. זרעים מחבלים נכללים בקטגורית זרעים רעים. דרגת הסבילות לגבי זרעים מחבלים היא כיום אפס, כלומר, זרע מחבל יחיד פוסל את המכסה כולה.

זרעים מצופים (Seed pellets or: Pelleted seeds) - יחידות בעלות צורה כדורית, שיוצרו לזריעה מדויקת. בדרך כלל היחידות הן זרעים בודדים בעלי ציפוי בולט ועבה, ובהן הזרע מאבד את צורתו המקורית. חומר הציפוי (בנוסף לחומר האינרטי), יכול להכיל קוטלי מזיקים, צבע ותוספות שונות.

זרעים נקיים (Pure Seeds) - המין עליו הצהיר הלקוח, או המהווה את רוב הדוגמא כולל כל הזנים הבוטניים של המין הנבדק. כולל זרעים בלתי-בשלים, קטנים, סדוקים, מעוותים, נגועים או מונבטים, כאשר הם זרעים שלמים או כאשר גודלם מעל ל- ½ מגודל הזרע המקורי. הגדרה ייחודית ובה תיאור מאפייני הזרעים הנקיים, הכוללת מס' קוד ספציפי קיימת לכל הסוגים הבוטניים המופיעים בתקנות ISTA.

זרעים עטויים (Encrusted seeds)–  זרעים העטויים בעיטוי עדין, בהם צורת הזרע נשמרת אם כי הגודל והמשקל השתנו מעט. חומר העיטוי (בנוסף לחומר האינרטי), יכול להכיל קוטלי מזיקים, צבע ותוספות שונות.

זרעים רעים (Weed seeds) (כונו בעבר זרעים שוטים)- זרעים של עשבים מזיקים. עשבים שהימצאותם בתוך גידולי התרבות מזיקה מבחינה כלשהי לצמחי התרבות.

חומר דומם (Inert matter) - כולל את כל יחידות הזרעים וחומר אחר שלא הוגדר כזרעים נקיים או כזרעים זרים, בין היתר חלקי זרע שגודלם ½ או פחות מגודל הזרע המקורי, זרעים ריקים (שניתן ויזואלית לראות שאין זרע בתוך הקליפה). שיירי צמח, אדמה, אבנים, קשיונות (סקלרוציות) וכל מה שאינו זרע. במצליבים, קטניות ואחרים: זרע ללא קליפה כלל, מסווג כחומר דומם, כיוון שלא ניתן לזהותו.

יחידות זרעים- יחידות ההפצה הנפוצות הבאות יכונו (לרוב) זרעים: זרע (Seed), גרגיר (Caryopsis), זרעון (פרי המכיל זרע אחד- Achene), פרי, סכיזוקרפ (Schizocarps), מריקארפ (Mericarp), "פרחון" המכיל גרגיר (Floret) ועוד.

יחידות זרעים כפולות (Multigerm seed units)- יחידות זרעים הכוללות מעל זרע אחד ויכולות ליצור יותר מנבט אחד, כמפורט:
1. יחידה הכוללת יותר מזרע אמיתי אחד כגון: זרעי "סוככיים" (לדוגמא פטרוזיליה) "צבר" של סלק ועוד.
2. זרע אמיתי אחד הכולל יותר מעובר אחד. תופעה זו חלה באופן טבעי במס' מינים (polyembryony) ובאופן חריג
    במינים אחרים (תאומים).
3. עוברים מאוחים- שני נבטים מאוחים-יחדיו, אשר התפתחו מזרע אחד. 

מכסה- כמות מוגדרת של זרעים, שניתן פיזית לזהותה, ואשר ניתן להוציא ביחס אליה תעודת בדיקה    רשמית או בינלאומית.  המשקל המקסימלי של המכסה (5% ±) מפורט לגבי גידולים רבים בתקנות ,ISTA פרק 2.

נבט נורמלי - נבט שלם ותקין המראה פוטנציאל להתפתח לצמח נורמלי כשמגדלים אותו בקרקע איכותית בתנאים מתאימים של לחות, טמפרטורה ואור. נבט יוגדר נורמלי אם ישתייך לאחת משלוש הקטגוריות הבאות:
1. נבט שלם (Intact seedling): נבט שכל האיברים החיוניים שלו מפותחים, שלמים, בריאים ובעלי פרופורציות
    מתאימות.
2. נבט עם פגמים קלים: נבט בעל פגמים (defects) קלים, באיברים החיוניים, בתנאי שפרט לפגם זה, התפתחות הנבט
    מספקת ומאוזנת בהשוואה ל"נבט שלם" באותה הבדיקה.
3. נבט בעל נגיעות משנית: נבט המתאים לקטגוריות 1 או 2 שלעיל אבל נפגע מפטריות ו/או חיידקים ו/או נגיפים
    שמקורם אינו מזרע ההורה.

נבט בלתי נורמלי– נבט שאין לו היכולת להתפתח לצמח נורמלי כשמגדלים אותו בקרקע איכותית ובתנאים מתאימים של לחות, טמפרטורה ואור. סוגי הנבט המוגדרים כלא נורמלי:
1. נבט פגוע (Damaged seedling): נבט שלפחות אחד מהאיברים החיוניים שלו חסר או פגוע באופן שלא ניתן לתיקון
    ולא ניתן לצפות להתפתחות מאוזנת של אברי הנבט.
2. נבט מעוות או לא מאוזן: נבט שהתפתחותו חלשה או בעל הפרעות פיזיולוגיות או שהאיברים החיוניים שלו מעוותים או
    לא פרופורציונליים.
3. נבט רקוב (Decayed seedling): נבט שלפחות אחד מהאיברים החיוניים שלו רקוב כתוצאה מנגיעות ראשונית
    (כלומר מקור הזיהום הוא בזרע ההורה) עד כי נמנעת התפתחותו התקינה.

נביטה– נביטת הזרעים בבדיקת מעבדה כוללת הגחה והתפתחות הנבט עד לשלב בו מצב האיברים החיוניים מצביע על יכולת או על חוסר יכולת של הנבט להמשיך להתפתח לצמח נורמלי בתנאים אופטימליים בקרקע.

נגע- גוף חי או צומח, לרבות חיידק, נגיף, פטרייה ועשב בר שטבעם לחולל מחלות בצמחים או לגרום להם נזק אחר.

נגע הסגר- נגע מן הנגעים המפורטים בתקנות הגנת הצומח וכל נגע אחר שאינו קיים בישראל או לא התבסס בה.

סקלרוציה- קשיונות (Sclerotia), ביחיד: סקלרוציום (Sclerotium)- מבנה פטרייתי קשה, אל-מיני, הבנוי מתפטיר צפוף ויבש אשר יכול לשרוד בתנאים קשים ("גוף" בר-קיימא). הסקלרוציות מסווגות כחומר דומם.

קשיונות- ראה סקלרוציה.

ISHI- International Seed Health Initiative

ISRAC- Israel Laboratory Accreditation Authority

ISTA-  International Seed Testing Association

OECD- Organization for Economic Cooperation and Development. 

 

 

מעודכן לתאריך: 22/03/10 16:04
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר