En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial
research_title.jpg research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
חוות כרי דשא
מנהל/ת: חיים גורליק, מר
צוות

חוות כרי דשא: תחנת מחקר לחקר ממשק רעייה במרעה עשבוני ים-תיכוני

 
Aerial photo of Karei Deshe Station with fencelines

הקמת החוה

חוות כרי דשא נוסדה ע"י האגף לשמור קרקע של משרד החקלאות בשנת 1955 על כ- 17,000 דונם של שטח הררי זרוע סלעי בזלת צפונית לכינרת בין חורבות כורזין לנהר הירדן ועד לישובי הבדוים טובּה וזנגריה.

מטרת החווה היתה לשמש כבית ספר לבוקרים וכחוות הדגמה לגידול בקר לבשר וממשק מרעה (range management). המימון היה מהסיוע הטכני האמריקאי (Point 4). התכנון וההדרכה המקצועית נעשו בשיתוף עם מומחים מארה"ב, בהתחלה John Killough ואחריו Larry Short במסגרת הסיוע הטכני מארה"ב (United States Operations Mission; USOM). משרד החווה, והמגורים של הצוות ושל תלמידי בית הספר לבוקרים היו בבניני המנזר הגרמני שעמדו נטושים במקום קסום על שפת הכנרת ע"י טבחה. הבנינים שופצו לתפארת, שטח המרעה גודר וחולק לחלקות, נרכשו בקר ונקבע מרכז עדר מקבוץ עמיעד. ב- 1956 אורגן הקורס הראשון לבוקרים עם צוות הדרכה מורכב מבוקרים (אמיתיים!) מארה"ב וממדריכי מרעה ובקר ממשרד החקלאות. הכוונה היתה שהתלמידים יהיו מן המשקים שהקימו או שעמדו להקים עדרי בקר לבשר. אך אלה לא באו. במקומם באו נערים, רובם מן העיר. הקשר שלהם עם בקר לבשר היה בעיקר מסרטי המערב הפרוע!

בסתיו פרצה מלחמת סיני, הקורס פורק, הבוקרים האמריקאים חזרו הביתה והעדר נשאר לרעות במרחבי החווה. היעד של החוה התערפל. בשנת 1958 הוקמה חברה מסחרית 'בקר החוּלה' שרכשה כ- 1000 פרות לעדר בקר לבשר. בסיס המרעה של העדר בסתיו, חורף ואביב היה שטחי המרעה בכרי דשא ובארבעת חודשי הקיץ - שטחי השלפים בעמק החוּלה המיובש. ההסכם כלל סעיף שחייב את החברה להפריש בקר לפי הצורך למטרות מחקר בנושאי ממשק בקר לבשר במרעה אשר יבוצע בש"פ בין האגף לשמור הקרקע, אגף ההדרכה של משרד החקלאות, ומוסדות המחקר. התכניות הוכנו ב- 1959 והמחקר התחיל ב- 1960 על כ- 2000 דונם במרכז החוה שחולקו לשש חלקות ניסוי. מנהל החוה הראשון במתכונתו החדש היה ד"ר ברוך רטיג וטכנאי המחקר הראשון היה דני טולדנו. מרכז העדר מטעם חבר' 'בקר החוּלה' היה עודד ינאי. כעבור שנה, שלמה אילן החליף את ברוך רטיג וב- 1966 התחיל מריו גוטמן את עבודתו כחוקר החווה. באותה תקופה נגמרה תקופת החוזה עם חבר' בקר החולה. במקומה בא מושב מולדת שהעמיד בחוה עדר בקר של כ- 700  ראש בניהולו של ניר דור-סיני. העדר רעה במשך כל חודשי השנה בשטחי המרעה של החווה והנדידה לעמק החולה נפסקה. כמו בסידור הקודם, העדר המסחרי סיפק בקר למחקר. צדוק כהן נעשה טכנאי ראשי וקאסם עוגבי מטובא מונה כבוקר מטעם מושב מולדת. ההסדר עם מושב מולדת נמשך עד לשנת 2001 תוך כדי חילופי גברי והתאמת שטחים בהתאם לתמורות העתים. עם סיום ההתקשרות עם מושב מולדת, נקבעו הסדרים חדשים עם בוקרי מושב דלתון. במסגרת הסכם עם בעלי העדרים, הבקר לניסויים באו מהעדר המסחרי בחווה לפי צרכי המחקר.

מריו גוטמן היה החוקר האחראי בחווה משנת 1966 ועד שנת  2004 וכאשר יצא לגמלאות במקומו בא זלמן הנקין.  המחקרים בוצעו בשלבים שונים בשיתוף עם חוקרים מן המח' למרעה של מינהל המחקר (נעם זליגמן, יוסף כצנלסון, רוג'ר בנימין, אבי פרבולוצקי, יוג'ין אונגר), המח' לבקר לבשר (דוד לוי, צבי הולצר, אריה ברוש, יואב אהרוני), והאוניברסיטה העברית (עמנואל נוי-מאיר, חיים קיגל), אוניברסיות ת"א (מרסלו שטרנברג), ואוניברסיטת בן-גוריון (טל סבוראי). רוב החוקרים היו גם קשורים למחקרים שבוצעו בחוות חט"ל שנוהלה כשלוחה של כרי דשא (סעיף יב.6.).

שטחי הניסוי

ב- 1960 נסקר שטח במרכז החוה וחולק לטפוסי בית גידול בהתאם לכיסוי הסלע והשיפוע. לכל טפוס ניתן שקלול לפי נוחיות הרעייה בו וערכו המשוער למרעה. השטח חולק וגודר לשש חלקות בגודל של 270 320- דונם, כל אחת עם הרכב דומה של בתי גידול. שש חלקות יכולות לאפשר ניסוי של שלושה טיפולים בשתי חזרות או שני טיפולים בשלוש חזרות. במרכז החוה, על שטח מורם וכחצי ק"מ מן הכניסה לחלקות, הוקמה מכלאת טפולים עם משקל לשקילת בקר. המרעה הורכב בעיקר ממינים עשבוניים והמיקריפטופיטיים, כמעט ללא שיחים. מבחינה פיטוסוציולוגית, הצומח מוגדר כ- 'בתה הֶמיקריפּטופיטית' בה שולטים שעורת הבולבסין, שרעול שעיר, קיפודן דביק, ינבוט השדה, ומספר רב של מינים חד-שנתיים שכללו שיבולת שועל נפוצה, שעורת התבור, חיטת הבר, מיני תלתן, אספסת, מצליבים, מורכבים (מתוכם בלט חוח עקוד) ועוד (סה"כ מעל 250 מיני צמחים).

בנוסף לחלקות הניסוי, נעשו מאמצים לשלב את כל העדר המסחרי במחקרי תצפית על ממשק עדר בקר במרעה. בשנות השמונים בוצע מחקר מקיף על השפעת עונות המלטה על ביצועי עדר בקר לבשר כאשר העדר כולו נכלל בתצפית.

שלבי המחקר בחלקות הניסוי

1960 - 1964: השלב הראשון הוקדש ללימוד אפשרויות הבצוע והמגבלות של ניסוי רעייה אקסטנסיבי בשטח ולברור אחידות החלקות מבחינת כושר הייצור שלהן בתנאי רעייה. בעלי החיים שנבחרו למטרה זו היו פרות יבשות (ללא ולדות) מעדר הבקר של חבר' בקר החולה שרעו בחלקות מתחילת דצמבר ועד יולי כאשר העדר עבר לרעית קיץ בשלפי החולה. בכל חלקה הוכנסו 25 פרות ללא ולדות ושינויי המשקל שלהם במשך עונת הרעייה שמש כמדד לביצועי העדרים ולערך המרעה בכל חלקה. הפרות היו מכלואים של באלדי או גזע ים-תיכוני אחר (בד"כ גזע 'קוניה' מטורקיה) עם ברהמה או הֶרֶפורד.

1965 - 1969: בוצעו סדרת הניסויים שמטרותיה היו:
א' - בירור השפעתו של לחץ הרעייה על בצועי העדר (מבוטא בשינויי משקל גוף) ועל הצומח (כושר הייצור והרכבו הבוטני);
וב' - בחינת השפעתו של מחזור רעייה על הבקר והצומח. נבחרו שלשה טיפולים שבוצעו בשתי חזרות, מאורגן כשני בלוקים ובכל בלוק שלשת הטיפולים:

  • רעייה מתמשכת בלחץ רעייה בינוני (20 דונם לפרה ≈ 11 ימי רעייה לדונם)
  • רעייה מתמשכת בלחץ רעייה גבוה (12 דונם לפרה ≈ 18 יר"ד)
  • רעייה מחזורית בלחץ רעייה בינוני (20 דונם לפרה ≈ 11 יר"ד)

גם בשלב הזה, עדרי הבקר היו מורכבים מפרות שלא היניקו, ועונת הרעייה כמו בשלב הקודם, נמשכה רק 7-8 חודשים. העדרים הורכבו מחדש מדי שנה מתוך העדר המסחרי של חבר' בקר החוּלה.

1970 - 1973: המשך ישיר של השלב הקודם עם שינוי אחד: הטיפול 'רעייה מחזורית בלחץ רעייה בינוני' שונה ל- 'רעייה מחזורית בלחץ רעייה גבוה'

1974 - 1975: גם שלב זה היה המשך ישיר של השלב הקודם עם השינוי הבא: החלקות של טיפולי הרעייה המתמשכת התחלפו, כלומר בחלקות הרעייה בלחץ גבוה הונהג לחץ רעייה בינוני וההפך.

1976 - 1977: הטיפולים היו זהים לאלה שהונהגו בשלב הקודם, אבל במקום פרות יבשות, הוכנסו פרות מיניקות עם הולדות שלהם.

1978 - 1982: טיפול הרעייה המחזורית בוטל והוחל בניסוי שמטרתו היתה לברר את ההשפעה של לחצי רעייה גבוהים יותר על עדר אמהות של בקר לבשר שרועה במרעה במשך כל ימות השנה. הפרות היו גדולות יותר מאשר בעבר - מכלואים עם שעור ניכר של דם סימֶנטל. שלשה טיפולים, כולם ברעייה מתמשכת, כללו:

  • רעייה בלחץ בינוני (20 דונם לראש  ≈ 18 יר"ד)
  • רעייה בלחץ גבוה (15 דונם לראש  ≈ 24 יר"ד)
  • רעייה בלחץ גבוה מאד (12 דונם לראש  ≈ 30 יר"ד)

1983 - 1985: איתור סמנים פיסיולוגיים לאיפיון פרות מצטיינות בתנאי עקה תזונתית וסביבתית. מטרת המחקר היתה לאתר קשר בין ביצועי פרות בקר לבשר לבין פרופיל הדם שלהן כאמצעי לזהוי מוקדם של פרות מצטיינות. לחצי הרעייה השונים בחלקות הניסוי שמשו בסיס לקביעת רמות עקה שונות.

1986 - 1991: ניסוי ההשהיה: בגלל ביצועים נחותים של העדרים בלחץ הרעייה הגבוה, נערך ניסוי לבירור השפעת השהיית הרעייה בתחילת העונה על הביצועים של עדרים שרועים בלחצי רעייה גבוהים. מערך הניסוי הורחב בעוד שתי חלקות כדי לאפשר ארבעה טיפולים:

  • רעייה ללא השהיה בלחץ בינוני (20 דונם לראש ≈ 18 יר"ד)
  • רעייה ללא השהיה בלחץ גבוה (15 דונם לראש ≈24 יר"ד)
  • רעייה עם השהיה בלחץ גבוה (15 דונם לראש ≈20 יר"ד)
  • רעייה עם השהיה בלחץ גבוה מאד (12 דונם לראש ≈25 יר"ד)

1992: ניסוי למדידת השפעתו של לחצי רעייה על איכות המרעית

1993 - 2002: הרעייה עם השהיה בלחץ גבוה מאד עברה בהצלחה ועוררה את שאלה: האם ע"י הנהגת השהיית רעייה ב'מעבר הסתווי' אפשר לשפר את יעילות ניצול המרעה הירוק (אפילו ע"ח הרעייה בקמל בקיץ) ע"י הגברה נוספת של לחצי הרעייה בעונת הירק? הונהגו שני טיפולי רעייה - 'רעייה מתמשכת' ו'רעייה מפוצלת'. חלקות הרעייה המפוצלת חולקו לשניים - חלקה אחת לרעייה בתחילת עונת הירק וחלקה שניה לרעייה בשיא העונה. תת-החלקות אוחדו בקיץ והפרות נשארו במרעה עד שכמות הקמל ירד לסביבות 60-70 ק"ג חומר יבש לדונם, בד"כ בחודשים אוגוסט-ספטמבר. הרעייה התחילה כאשר המרעה הגיע לסביבות 80 ק"ג חומר יבש לדונם, בד"כ במשך חודש ינואר. במערך הניסוי היו הטיפולים הבאים:

  • רעייה מתמשכת בלחץ רעייה בינוני (18 דונם לראש ≈ 15 יר"ד)
  • רעייה מפוצלת בלחץ רעייה בינוני (18 דונם לראש ≈ 15 יר"ד)
  • רעייה מתמשכת בלחץ רעייה גבוה ביותר (9 דונם לראש ≈26 יר"ד)
  • רעייה מפוצלת בלחץ רעייה גבוה ביותר (9 דונם לראש ≈26 יר"ד)

2003 -    : המשך הניסוי הקודם בצרוף ניסויים לבירור התנהגות הרעייה של פרות ותגובתן הפיסיולוגיות ללחצי רעייה שונים בעונות השנה השונות.

שלבי המחקר בכרי דשא

 שלב נושא סוג פרות גזע עונת רעייה
 1960/64 בדיקת אחידות חלקות הניסוי פ' יבשות ים-תיכוני חורף/אביב
 1965/69  כושר נשיאה/רעייה מחזורית כנ"ל כנ"ל כנ"ל
 1970/73 הגדלת כ"נ ברעייה מחזורית כנ"ל כנ"ל כנ"ל
 1974/75 החלפת טיפולים כנ"ל כנ"ל כנ"ל
 1976/77 כנ"לפ' מיניקות מכלוא סימנטל כנ"ל
 1978/82 כ"נ גבוה/רעייה מתמשכת כנ"ל כנ"ל כל השנה
 1983/85  סמנים פיסיולוגיים כנ"ל כנ"לכל השנה
 1986/91  כ"נ גבוה/השהיה/עונות המלטה כנ"ל כנ"ל כל השנה+השהיה
 1992 כ"נ ואיכות המרעית כנ"ל כנ"ל כנ"ל
 1993/2003  הגדלת יעילות ניצול הירק כנ"ל כנ"ל כנ"ל

Publications

All publications are in English unless otherwise stated

Articles in reviewed journals

Henkin, Z., Ungar, E.D., Dvash, L., Perevolotsky, A., Yehuda, Y., Sternberg, M., Voet, H. and Landau. S.Y. (2011) Effects of cattle grazing on herbage quality in an herbaceous Mediterranean rangeland. Grass and Forage Science (in press)
DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2494.2011.00808.x

Golodets, C., Kigel, J. and Sternberg, M. (2011) Plant diversity partitioning in grazed Mediterranean grassland at multiple spatial and temporal scales. Journal of Applied Ecology (in press)
DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2664.2011.02031.x

Golodets, C., Kigel, J. and Sternberg, M. (2010) Recovery of plant species composition and ecosystem function after cessation of grazing in a Mediterranean grassland. Plant and Soil 329:365-378.
DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11104-009-0164-1

Henkin, Z., Perevolotsky, A. and Sternberg, M. (2010) Vulnerability of Mediterranean grasslands to climate change: What can we learn from a long-term experiment? Options Mediterraneennes 92:167-174.

Brosh, A., Henkin, Z., Ungar, E.D., Dolev, A., Shabtay, A., Orlov, A., Yehuda, Y. and Aharoni, Y. (2010) Energy cost of activities and locomotion of grazing cows: A repeated study in larger plots. Journal of Animal Science 88:315-323.

Aharoni, Y., Henkin, Z., Ezra, A., Dolev, A., Shabtay, A., Orlov, A., Yehuda Y. and Brosh, A. (2009) Grazing behavior and energy costs of activity: A comparison between two types of cattle. Journal of Animal Science 87:2719-2731.

Golodets, C., Sternberg, M. and Kigel, J. (2009) A community-level test of the leaf-height-seed ecology strategy scheme in relation to grazing condition. Journal of Vegetation Science 20:392-402.

Shitzer, D., Noy-Meir I. and Milchunas, D.G. (2008) The role of geologic grazing refuges in structuring Mediterranean grassland plant communities. Plant Ecology 198:135-147.
DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11258-007-9391-9

Aboling, S., Sternberg, M., Perevolotsky, A. and Kigel, J. (2008) Effects of cattle grazing timing and intensity on soil seed banks and regeneration strategies in a Mediterranean grassland. Community Ecology 9 (suppl.):97-106.

Svoray, T., Shafran-Nathan, R., Henkin, Z. and Perevolotsky, A. (2008) Spatially and temporally explicit modeling of conditions for primary production of annuals in dry environments. Ecological Modelling 218:339-353.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2008.07.029

Henkin, Z., Brosh, A., Ungar, E.D., Dolev, A., Yehuda, Y. and Aharoni, Y. (2007) The spatial distribution and activity of cattle in response to plot size. Journal of Animal and Feed Sciences 16 (Suppl. 2): 399-404.

Henkin, Z., Landau, S.Y., Ungar, E.D., Perevolotsky, A., Yehuda, Y. and Sternberg, M. (2007) Effect of timing and intensity of grazing on the herbage quality of a Mediterranean rangeland. Journal of Animal and Feed Sciences 16 (Suppl. 2): 317-321.

Brosh, A., Henkin, Z., Ungar, E.D., Dolev, A., Orlov, A., Yehuda, Y., Shabtay, A. and Aharoni, Y. (2007) Energy cost of the activities of grazing cows, effect of plot size. Journal of Animal and Feed Sciences 16 (Suppl. 2): 284-289.

Garnier, E., Lavorel, S., Ansquer, P., Castro, H., Cruz, P., Dolezal, J., Eriksson, O., Fortunel, C., Freitas, H., Golodets, C., Grigulis, K., Jouany, C., Kazakou, E., Kigel, J., Kleyer, M., Lehsten, V., Leps, J., Meier, T., Pakeman, R., Papadimitriou, M., Papanastasis, V.P., Quested, H., Que´tier, F., Robson, M., Roumet, C., Rusch, G., Skarpe, C., Sternberg, M., Theau, J., The´bault, A., Vile, D. and Zarovali, M. P. (2007) Assessing the effects of land-use change on plant traits, communities and ecosystem functioning in grasslands: a standardized methodology and lessons from an application to 11 European sites. Annals of Botany 99: 967-985.
DOI: http://dx.doi.org/10.1093/aob/mcl215

Brosh, A., Henkin, Z., Ungar, E.D., Dolev, A., Orlov, A., Yehuda Y. and Aharoni, Y. (2006) Energy cost of cows' grazing activity: The use of heart rate GPS methods for direct field estimation. Journal of Animal Science 84:1951-1967.

Di´as, S., Lavorel, S., Mcintyre, S., Falczuk, V., Casanoves, F., Milchunas, D.G., Skarpe, C., Rusch, G., Sternberg, M., Noy-meir, I., Landsberg, J., Zhang, W., Clark, H. and Campbell B. D. (2006) Plant trait responses to grazing - a global synthesis. Global Change Biology 12:1-29.
DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2486.2006.01288.x

Sternberg, M., Gishri, N. and Mabjeesh, S.J. (2006) Effects of Grazing on Bituminaria bituminosa (L) Stirton: a potential forage crop in Mediterranean grasslands. Journal of Agronomy and Crop Science 192: 399-407.

Ungar, E.D., Henkin, Z., Gutman, M., Dolev, A., Genizi, A. and Ganskopp, D. (2005) Inference of animal activity from GPS collar data on free-ranging cattle. Rangeland Ecology and Management 58:256-266.

Li, Q., Mayzlish, E., Shamir, I., Pen-mouratov, S., Sternberg, M. and Steinberger, Y. (2005) Impact of grazing on soil biota in a Mediterranean grassland. Land Degradation and Development 16:581-592.

Aharoni, Y., Brosh, A., Orlov, A., Shargal, E. and Gutman, M. (2004) Measurements of energy balance of grazing beef cows on Mediterranean pasture, the effects of stocking rate and season: 1. Digesta kinetics, faecal output and digestible dry matter intake. Livestock Production Science 90:89-100.

Brosh, A., Aharoni, Y., Shargal, E., Choshniak, I., Sharir, B. and Gutman, M. (2004) Energy balance of grazing beef cattle in Mediterranean pasture, the effects of stocking rate and season: 2. Energy expenditure as estimated from heart rate and oxygen consumption, and energy balance. Livestock Production Science 90:101-115.

Svoray, T., Bar-Yamin Gancharski, S., Henkin, Z. and Gutman, M. (2004) Assessment of herbaceous plant habitats in water constrained environments: predicting indirect effects with fuzzy logic. Ecological Modeling, 180:537-556.

Sternberg, M., Gutman, M., Perevolotsky, A. and Kigel, J. (2003) Effects of grazing on soil seed bank dynamics: An approach with functional groups. Journal of Vegetation Science 14:375-386.

Gutman, M., Noy-Meir, I., Pluda, D., Seligman, N., Rothman, S. and Sternberg, M. (2001) Biomass partitioning following defoliation of annual and perennial Mediterranean grasses. Conservation Ecology, 5(2):1. [online] URL: http://www.consecol.org/vol5/iss2/art1/

Sternberg, M., Gutman, M., Perevolotsky, A., Ungar, E., and Kigel, J (2000) Vegetation response to grazing management in a Mediterranean herbaceous community: a functional group approach. Journal of Applied Ecology 37:224-237.

Gutman, M., Perevolotsky, A. and Sternberg, M (2000) Grazing effects on a perennial legume Bituminaria bituminosa in a Mediterranean rangeland. Options Mediterraneennes. 45:299-303.

Gutman, M., Z. Holzer, H. Baram, I. Noy-Meir and N.G. Seligman (1999) Heavy stocking and early season deferment of grazing on a Mediterranean-type grassland. Journal of Range Management 52:590-599.

Gutman, M., Perevolotsky, A., Ungar, E., Sternberg, M. and Kigel, J. (1999) Mediterranean herbaceous vegetation response to high animal density and grazing deferment: implications for management and conservation. Options Mediterraneennes 39:161-164.

Holzer, Z., Gutman, M., Seligman, N.G., Benjamin, R.W. and Bogin, E (1995) Metabolic characteristics of the beef cow under environmental and nutritional stress. J. Animal Sci. 73:260-265.

Silanicove, N. and Gutman, M. (1992) Interrelationship between lack of shading shelter and poultry litter supplementation: food intake, live weight, water metabolism and embryo lost in beef cows grazing dry Mediterranean pasture. J. Anim. Prod. 55:371-376.

Holzer, Z., R.W. Benjamin, M. Gutman, D. Levy and N.G. Seligman (1990) The precision and logistics of the tritium dilution technique for measuring intake in free ranging beef cows. World Review of Animal Production 25:57-60.

Gutman, M., Z. Holzer, N.G. Seligman and I. Noy-Meir (1990) Stocking density and production of a supplemented beef herd grazing yearlong on a Mediterranean grassland. Journal of Range Management 43:535-539.

Gutman, M., N.G. Seligman and I. Noy-Meir (1990) Herbage production of Mediterranean grassland under yearlong and seasonal grazing systems. Journal of Range Management 43:64-68.

Seligman, N.G., M. Gutman, Z. Holzer, I. Noy-Meir and H. Baram (1989) Stocking density and herbage production of Mediterranean grassland. Journal of Agricultural Science (Cambridge) 113:51-58.

Bogin, E., N.G. Seligman, Z. Holzer, Y. Avidar and Hagit Baram (1988) Blood profile of a healthy beef herd grazing seasonal range. Journal of Veterinary Medicine A 35:270-276.

Silanicove, N., Holzer, Z., Cohen, D., Benjamin, R. W., Gutman, M. and Melzer, A (1987) Interrelationship between metabolism of tritiated water, sodium and dry matter intake in beef cows feed poultry litter and wheat straw in free choice. Comp. Biochem. Physiol. 88:113-118.

Gutman, M. and N.G. Seligman (1979) Grazing management of herbaceous Mediterranean foothill range in the Upper Jordan Valley. Journal of Range Management 32:86-92.

Wallach, D. and Gutman, M. (1976) Environment dependent logistic equations applied to natural pasture growth curves. Agric. Meterol. 16:389-404.

Popular publications

Gutman, M., Henkin, Z. and Holzer, Z. Noy-Meir, I. and Seligman, N.G (1999) Comparative Performance of Beef Cattle on Herbaceous and Woody Vegetation. Herba 11:44-49. English.

Gutman, M. and Lurie, M.. (1999) Pasture production in drought years. Yediot L'Bokrim 101:34-37. Hebrew.

Gutman, M., Perevolotsky, A. and Ungar, E.D. (1998) The effect of intensive cattle grazing on the composition of the herbaceous vegetation. Yediot L'Bokrim 97:39-44. Hebrew.

Brosh, A., Aharoni, Y. and Gutman, M (1997) Influence of grazing stress in different seasons on food collection and energy expenditure of rangeland cattle. Yediot L'Bokrim 95:45-47. Hebrew.

Holzer, Z., Gutman, M. Dor-Sinai, N. and Chen, D (1996) Economic considerations concerning early weaning in the range. Yediot L'Bokrim 91:47-50. Hebrew.

Holzer, Z., Gutman, M., Aharoni, Y. and Brosh, A. (1993) The effect of the calving season on investment and beef herd production. Yediot L'Bokrim 81:4-6. Hebrew.

Holzer, Z., Gutman, M., Aharoni, Y. and Brosh, A (1993) Early weaning as a means to increase beef cattle density on pasture. Yediot L'Bokrim 79:27- 31. Hebrew.

Gutman, M., Harari, Y., Silanikove, N. Holzer, Z. and Cohen, Z. (1993) Prolyx as a replacer of poultry litter in the beef cattle's herd feeding. Yediot L'Bokrim 79:35-39. Hebrew.

Gutman, M., Harari, J., Silanicove, N., Holzer, Z. and T. Cohen (1993) PROLIX as an alternative to poultry litter in the feeding of beef cattle. Yediot L'Bokrim 81:24-25. Hebrew.

Gutman, M. and Lurie, M. (1993) Characteristics of natural herbaceous Mediterranean pastures. Yediot L'Bokrim 80:30-31. Hebrew.

Gutman, M. and Harari, J. (1993) Pilot farm for raising beef cattle in the Upper Galilee: Kibbutz Kfar Sold. Yediot L'Bokrim 81:23-24. Hebrew.

Holzer, Z., Gutman, M., Harel, D., Baram, H., Dor-Sinai, N. and Seligman, N.G (1992) The effect of the calving season on beef herd production. Yediot L'Bokrim 76:23-28. Hebrew.

Kipnis, T., Gutman, M., Cohen, T., Levanon, D. and Hadas, A. (1989) Utilization of sewage water to irrigate natural pastures as means to prevent the pollution of the Kinneret Lake aquifer. Hassadeh 70:897-898. Hebrew.

Holzer, Z., Harari, J., Brosh, A., Levy, D. and Gutman, M. (1989) The incorporation of Panicum maximum in the fattening rations of male calves of the beef herd. Hassadeh 70:118-120. Hebrew.

Holzer, Z., Gutman, M., Harel, D., Seligman, N.G.., Kaly, J., Lehrer, R., Kreizer, J., Dor-Sinai, N. and Levy, D. (1989) The effect of the calving season on beef herds production. Hassadeh 69:2360-2364. Hebrew.

Holzer, Z., Gutman, M., Rosen, M., Cohen, D., Seligman, N.G. and Levy, D (1988) The influence of age and breed of the dam, sex calf and calving season on milk output of beef cows and on the progeny. Yediot L'Bokrim 62:14-16. Hebrew.

Gutman, M., Holzer, T., Seligman, N.G. and Baram, H. (1986) Conversion efficiency of natural pastures to beef cattle meat. Yediot L'Bokrim 57:31-34. Hebrew.

Holzer, Z., Gutman, M., Benjamin, R.W. and Seligman, N.G. (1984) Physiological and environmental stress: what is it? Yediot L'Bokrim 57:30-31. Hebrew.

Holzer, Z., Gutman, M. Cohen, T. and Chelouche, C. (1984) The effect of RALGRO on the growth rate of calves the beef cattle herd. Yediot L'Bokrim 57:17-18. Hebrew.

Gutman, M. and Seligman, N.G (1984) Intensive utilization of Mediterranean hill pasture by beef cattle. Hassadeh 64:2301-2305. Hebrew with English summary.

Gutman, M. (1984) Principal results of the research conducted at Karei Deshe Range Station. Hassadeh 60:948-950. Hebrew with English summary.

Gutman, M., Holzer, Z. and Seligman, N.G. (1982) Growth rate of suckling calves on dry pasture at Karei-Deshe. Yediot L'Bokrim 43:12-15. Hebrew.

Gutman, M. and N.G. Seligman (1978) Poultry litter as supplementary feed for beef cows grazing dry summer Mediterranean range. Hassadeh 58:2535-2540. Hebrew with English summary.

Gutman, M. (1977) Primary production of transitional Mediterranean steppe. Hassadeh 60:948-950. Hebrew with English summary.

Gutman, M., Y. Dag, and N.G. Seligman (1976) Effect of artificial desiccation of green range on the quality of the summer pasture. Hassadeh 57:923-927. Hebrew with English summary.

Seligman, N.G. and M. Gutman (1975) The effect of grazing systems on the botanical composition of range vegetation in a Mediterranean hemicryptophytic batha. Hassadeh 56:638-641; 874-877. Hebrew with English summary.

Seligman, N.G. and M. Gutman (1975) Utilization of Psoralea bituminosa in herbaceous Mediterranean pasture. Hassadeh 55:2083-2086. Hebrew with English summary.

Seligman, N.G. and M. Gutman (1975) Effect of livestock grazing methods on liveweight gain and pasture productivity. Hassadeh 55:1538-1541; 1695-1698. Hebrew with English summary.

Seligman, N.G. and M. Gutman (1975) Grazing pressure and rotation as a means of managing range. Gan Sadeh VaMeshek 8:426-432. Hebrew.

Conference proceedings

Gutman, M., Sternberg, M. and Perevolotsky, A. (2001) Effect of cattle grazing on a perennial legume, bitumen trefoil (Bituminaria bituminosa (L.) Stirton), in a Mediterranean grassland. The XIX International Grasslands Congress, Brazil.

Gutman, M., Perevolotsky, A. and Sternberg, M. (2000) Grazing effects on a perennial legume, Bituminaria bituminosa, in a Mediterranean rangeland. 10th Meeting of the F.A.O. European Sub-Network on Mediterranean Pastures and Fodder Crops. Sassary (Italy).

Brosh, A., Aharoni, Y., Shargal, E., Choshniak, I., Sharir, B., Holzer, Z. and Gutman, M. (2000) The use of heart rate to measure energy expenditure and energy balance of cattle. 15th Symp. on Energy Metabolism Animals. The Royal Veterinary & Agricaltural University, Danish Institute of Agricultural Sciences.Copenhagen.

Sternberg, M., Gutman, M., Perevolotsky, A. and Kigel, J. (1999) Effects of grazing management on seed bank and plant community dynamics in a Mediterranean herbaceous community. Annual Congress of the Israeli Society of Plant Sciences, Weizmann In:stitute of Science, Rehovot. Israel. Hebrew.

Gutman, M., Sternberg, M., Perevolotsky, A., Ungar, E.D. and Kigel, J. (1999) Key species as indicators of stocking rates and grazing regimes effect on Mediterranean vegetation. VI International Rangeland Congress, Townsville, Australia.

Brosh, A., Aharoni, Y, Shargal, E., Choshniak, I., Sharir, B., Holzer, Z. and Gutman, M (1999) Seasonal effects on the 24-h pattern of heart rate and energy expenditure of free ranging cows. V International Symp. on the Nutrition of Herbivores, April 1999, Texas.

Aharoni, Y., Brosh, A., Shargal, E. Choshniak, I. and Gutman, M. (1999) Efficiency of heart rate as an estimator of energy intake and energy balance in confined and grazing beef cows. V International Symp. on the Nutrition of Herbivores, San-Antonio, Texas.

Aharoni, Y., Brosh, A., Shargal, E. Choshniak, I. and Gutman, M (1999) Effects of season and stocking rate on intake, digesta kinetics, and energy balance of free-ranging beef cows. V International Symp. on the Nutrition of Herbivores, San Antonio, Texas.

Sternberg, M., Kigel, J. Perevolotsky, A. Ungar, E.D. and Gutman, M. (1998) Seed bank and plant community dynamics in a Mediterranean grassland: effects of grazing management. IntECOL-International Ecology Meeting. Florence, Italy.

Gutman, M., Noy-Meir, I., Pluda, D. and Rothman, S. (1997) Biomass partitioning in grasses subjected to defoliation. Proc. XVIII International Grasslands Cong. Winnipeg, Manitoba- Saskatoon, Saskatchewan. Canada.

Gutman, M., A. Perevolotsky, A. and Ungar, E (1997) Influence of intensive grazing on the botanical composition of Mediterranean herbaceous pastures. VI Conf. Israeli Org. Range Management Sci., Karei Deshe, Israel. Hebrew.

Aharoni, Y., Na'ali, A., Perevolotsky, A., Brosh, A., Holzer, Z., Bruckenthal, Y. and Gutman, M. (1997) The effect of grazing stress in the green pasture and in the dry season on dry matter consumption of free-grazing cattle. p. 12-13. VI Conf. Israeli Org. Range Management Sci., Karei Deshe, Israel. Hebrew.

Gutman, M. and Seligman, N.G. (1995) Long term plant community dynamics in grazed Mediterranean grassland. pp.193-194. Proc. V International Rangelands Cong., Salt Lake City.

Holzer, Z., Gutman, M., Aharoni, Y. and Brosh, A. (1994) Early weaning as a means to increase beef cattle density on pasture.. p. 35-37. VI Conf. on Ruminant Science, Zikhron Ya'aqov, Israel. Hebrew.

Gutman, M., I. Noy-Meir, Z. Holzer and N.G. Seligman (1992) Experimental evaluation of deferred grazing in a Mediterranean grassland. pp. 87-94. Proceedings: MEDECOS VI, Sixth International Conference on Mediterranean Ecosystems Maleme, Crete, Greece.

Gutman, M., Seligman, N.G., Noy-Meir, I., Holzer, Z. and Baram, H (1987) Stocking density and productivity of Mediterranean Grassland. Bull. No. 5. 101-107. FAO-European Cooperative Network on Pasture and Fodder Crop Production.

Gutman, M., N.G. Seligman and Z. Holzer (1986) Early season grazing and the primary production of herbaceous Mediterranean hill range. pp. 230-232. P.W. Lynch and O.B. Williams (eds): Rangelands: A Resource under Siege. Proceedings, 2nd International Rangeland Congress, Adelaide, Australia. Australian Academy of Science, Canberra.

Gutman, M. (1979) Primary production of transitional Mediterranean steppe. pp. 225-228. Proc. 1st International Rangelands Cong. Denver, Colorado.

Booklets

Gutman, M. and N.G. Seligman (1985) Effect of grazing systems on the productivity of herbaceous range in the Mediterranean climatic zone of Israel. 2. Experiments conducted at Karei Deshe, 1971-1977. Bulletin No. 230. 59 pp. Agricultural Research Organization, Bet Dagan. Hebrew with English summary.

Seligman, N.G. and M. Gutman (1976) Effect of grazing systems on the productivity of herbaceous range in the Mediterranean climatic zone of Israel. 1. Experiments conducted at Karei Deshe, 1960-1970. Bulletin no. 151, 153 pp. Agricultural Research Organization, Bet Dagan. Hebrew with English summary.

Reports

Gutman, M., Perevolotsky, A. and Ungar, E.D (1999) Intensive grazing effect on Mediterranean herbaceous vegetation. Five Year Report (1994-98).. 28 pp. Northern R & D. Hebrew with English summary.

Gutman, M. Holzer, Z., Brosh, A. and Aharoni, Y. (1999) Calving season and early weaning influence in beef cattle production Final seven year report (1986-1992).. 42 pp. Northern R & D. Hebrew with English summary.

Kothman, M.M., Gutman, M, Briske, D.D., Noy-Meir, I. and Bouton, T. (1995) Biomass partitioning in grasses subjected to defoliation: The key to increasing production efficiency in grazed systems. Final Report. BARD Project US-17605-89. Bet-Dagan. English.

Gutman, M. 1994. Establishment of an of Gazella gazella reproduction unit. Final Report 1991-1993. 35 pp. Northern R & D. Hebrew.

Kothman, M.M., Noy-Meir, I., Briske, D.D. and Gutman, M (1990) Dynamics of early season grazing as a key process in range management. Final Report. BARD Project US-997-85. Bet-Dagan, Israel. English.

Kothmann, M.M., Briske, D.D., Noy-Meir, I. and Gutman, M (1989) Dynamics of early season grazing as a key process in range management. Final Research Report. English.

Holzer. Z., J.G.Morris, M. Gutman, R. Benjamin, N.G. Seligman and E. Bogin (1986) Physiological criteria for improvement of production efficiency in beef cows subjected to nutritional and environmental stress due to fluctuating seasonal grazing conditions. Project No. I-132-80 Final Report. 298 pp.. BARD. English.

Gutman, M. and N.G. Seligman (1977) The effect of grazing management on range productivity. Interim Report on Karei Deshe Experimental Range, 1977 season. Special Publication. 24 pp. Soil conservation Service - The Volcani Institute of Agricultural Research; Ministry of Agriculture. Hebrew.

Seligman, N.G. and M. Gutman (1969) The effect of grazing management on range productivity. Annual Research Report on Karei Deshe Experimental Range, 1968 season. Special Publication. 11 pp. Soil conservation Service - The Volcani Institute of Agricultural Research; Ministry of Agriculture, Safad. Hebrew.

Seligman, N.G., M. Gutman, E. Greenberg, and D. Toledano (1968) The effect of grazing management on range productivity. Research Report on Karei Deshe Experimental range: 8 year summary, 1960-1967. Special publication. 18 pp. Soil Conservation Division - The Volcani Institute of Agricultural Research, Ministry of Agriculture, Safad. Hebrew.

Seligman, N.G. and M. Gutman (1967) The effect of grazing management on range productivity. Annual Research Report on Karei Deshe Experimental Range, 1967 season. Special publication. Soil Conservation division, Volcani Institute for Agricultural Research, Ministry of Agriculture, Safad. Hebrew.

Seligman, N.G. and D. Toledano (1966) The effect of grazing management on range productivity Research Report on Karei Deshe Experimental range, 1966 season. 14 pp. Soil Conservation Service, Ministry of Agriculture, Safad. Hebrew.

Seligman, N.G. and D. Toledano (1966) Comparison of methods for the measurement of botanical composition of range vegetation and plant cover at the Karei Deshe Experimental Range. Special Publication. 8 pp. Soil Conservation Service, Ministry of Agriculture, Safad. Hebrew.

Seligman, N.G. and D. Toledano (1965) The effect of grazing management on range productivity: Research Report on Karei Deshe Experimental Range, 1965 season. Special publication. 10 pp. Soil Conservation Division, Ministry of Agriculture, Safad. Hebrew.

Short, L., N.G. Seligman, T. Katznelson, S. Ilan and D. Toledano (1964) The effect of grazing management on range productivity. Annual Research report on Karei Deshe Experimental Range, 1964 season. Special publication. 25 pp. Soil Conservation Division - National and University Institute for Agricultural Research, Ministry of Agriculture, Tel Aviv. Hebrew.

Seligman, N.G., D. Toledano, and Y. Katznelson (1963) The effect of grazing management on range productivity. Annual research report on Karei Deshe Experimental Range, 1963 season. Special publication. 19 pp. Soil Conservation Division - Agricultural Research Institute, Ministry of Agriculture, Tel-Aviv. Hebrew.

Seligman, N.G., D. Toledano, and Z. Naveh (1961) The effect of grazing mangement on range productivity. Annual research report on Karei Deshe Experimental Range, 1961 season. Special publication. 22 pp.. Soil Conservation Division - National and University Institute of Agricultural Research, Ministry of Agriculture, Tel-Aviv. Hebrew.

Seligman, N.G. and D. Toledano (1961) Determination of the amount of dry forage on summer range. Special publication. 5 pp. Karei Deshe Experimental Range. Soil Conservation Division Agricultural Research Institute, Ministry of Agriculture, Tel-Aviv. Hebrew.

Theses

Gutman, M. (1979) Primary production of transitional Mediterranean steppe. Ph.D. Dissertation. Pamphlet No 212:117 pp. Hebrew University, Jerusalem. Hebrew with English summary.

כתב: דר' נעם זליגמן

צוות
מנהלה
שם (משפחה, פרטי) תחומי עניין / תאור תפקיד
גורליק חיים, מר
מחלקות
צוותי המחקר-נווה יער
חוות מתתיהו
חוות כרי דשא
חוות חט"ל
משק המודל לחקלאות בת קיימא
מדעי הצמח
חקר בעלי חיים
הגנת הצומח
מדעי הקרקע, המים והסביבה
חקר תוצרת חקלאית ומזון
הנדסה חקלאית
מרכז מחקר גילת לחקלאות על סף המדבר
נוה-יער
הנהלה
מרכזים בינתחומיים
שרותי תמיכה למחקר
המרכז לאגרו-ננוטכנולוגיה
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר