En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial
research_title.jpg research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
 
סוניה פילוסוף-הדס, Ph.D.  :שם
חקר תוצרת חקלאית ומזוןהמחלקה לחקר תוצרת חקלאית :מחלקה/יחידה
03-9683604 03-9683627 :טלפון
050-6220604 :סלולרי
03-9683878 :פקס
  vtsoniap@volcani.agri.gov.il :דוא"ל
בניין המחלקה לחקר תוצרת חקלאית, קומת קרקע :מיקום פיזי
המחלקה לחקר תוצרת חקלאית,
מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני
דרך המכבים 68, ת.ד. 15159, ראשון ציון 7528809, ישראל

חוקרת - מנהלת מעבדה לאחסון מוצרי נוי 

יו"ר הוועדה המוסדית להשתלמויות בארץ ובחו"ל

תחומי עניין / תאור תפקיד
מחקר פיסיולוגי של מוצרי נוי הכוללים ענפי קישוט, פרחי קטיף, גיאופיטים וצמחי עציץ, לשיפור כושר האחסון והאיכות.
תחומי מחקר יישומיים: פיתוח פתרונות לשיפור כושר אחסון, איכות ומשך חיי האגרטל/המדף של ענפי קישוט, פרחי קטיף, גיאופיטים וצמחי עציץ; פיתוח אמצעים ביולוגיים וטכנולוגיים כדי לאפשר תובלה ימית של מוצרי נוי; פיתוח טיפולי שטיפה, ניקוי והברקה של ענפי קישוט; בקרת מאזן הפחמימות בענף הקטוף לשיפור האיכות; פיתוח טיפולים למניעת הכיפוף בפרחי קטיף; ישום מעכבי אתילן במוצרי נוי לשיפור האיכות באחסון.
תחומי מחקר תשתיתיים: הבנת תהליך הכיפוף הגרביטרופי, הזדקנות פרחים ועלים, תרדמה בגיאופיטים, יחסי מים במעוצים, אתילן - בקרת ביוסינתזה ופעילות; בקרת נשירה בפרחים ועלים.

פרסומים נבחרים בעברית (משנת 2005)

מאיר, ש., סלים, ש., לוריא, ג. ופילוסוף-הדס, ס. (2005). כלניות - טיפול חדש לפרחי קטיף: המלצות למגדלים. עולם הפרח, גיליון מרץ: 51.

מאיר, ש., סלים, ש., רוזנברגר, א., פרצלן, י. ופילוסוף-הדס, ס. (2005). LONG LIFE - חיים ארוכים לפרחי קטיף. עולם הפרח, גיליון אוקטובר-נובמבר: 59-52.

מאיר, ש., סלים, ש., לוריא, ג. ופילוסוף-הדס, ס. (2005). כלניות - טיפול הטענה חדש לפרחי קטיף: הציטוקינין בנזיל אדנין בשילוב עם פקלובוטרזול משפר באופן משמעותי את איכות הפרחים במהלך חיי האגרטל. עולם הפרח, גיליון דצמבר: 61-56.

מאיר, ש., סלים, ש., שלמה, א. ופילוסוף-הדס, ס. (2005). טיפול בענף הקטוף של מורן החורש בהובלה אווירית וימת - המלצות למגדלים. עולם הפרח, גיליון דצמבר: 41-40.

מאיר, ש., סלים, ש., ופילוסוף-הדס, ס. (2006). שיפור חיי האגרטל של מורן החורש ((Viburnum tinus מקלונים שונים לאחר תובלה אווירית. עולם הפרח, גיליון מרץ: 56-54.

מאיר, ש., פילוסוף-הדס, ס., סלים, ש., רוזנברגר,א., פינקלשטיין, ס. וגפני, א. (2006). תובלה ימית של ענפי מורן החורש ((Viburnum tinus מקלונים שונים. עולם הפרח, גיליון אפריל: 61-56.

רוזנברגר, א., פרצלן, י., מאיר, ש., דרובי, ס. ופילוסוף-הדס, ס. (2007). שיפור האיכות של ענפי קישוט במהלך תובלה ימית מישראל לארה"ב באמצעות אווירה מבוקרת ((CA. עולם הפרח, גיליון דצמבר 2006-ינואר 2007: 57-54.

מאיר, ש., סלים, ש., זכאי, מ. ופילוסוף-הדס, ס. (2007). עיכוב הזדקנות עלים ופרחים באמצעות טיפולי ג'יברלין בענפי קטיף של שושן צחור לאחר סימולצית משלוח אווירי. עולם הפרח, גיליון פברואר-מרץ: 49-46.

רוזנברגר, א., פרידמן, ח., מאיר, ש., ופילוסוף-הדס, ס. (2007). עלי פילודנדרון קסנדו: האם ניתן לייצאם בהובלה ימית? עולם הפרח, גיליון אפריל-מאי: 61-58.

פילוסוף-הדס, ס., דרובי, ס., רוזנברגר, א., פרצלן, י., שטיין, א. ומאיר, ש. (2008). תובלה ימית של ענפי קישוט לאירופה וארה:ב: הישגים סיכונים ופיתוח פתרונות.  עולם הפרח, פברואר-מרץ: 30-24.

מאיר, ש., יחזקאל, א., שחורי, ד., ישעיהו, א., דרובי, ס., רוזנברגר, א., סלים, ש., פרצלן, י., צדקה, ת., שרון, י., ופילוסוף-הדס, ס. (2008). משלוח ניסיון של פרחי קטיף וענפי קישוט במכלי פלסטיק מאווררים בהשוואה לקרטונים, בשני מסלולי הובלה. עולם הפרח, פברואר-מרץ: 50-38.

דרובי, ס., פילוסוף-הדס, ס., מאיר, ש., כהן, ל., רפאל, ג., עייק, ע., רוזנברגר, א., ופרצלן, י. (2008). היבטים פיטופתולוגיים בתובלה ימית של ענפי רוסקוס ופיטוספורום. עולם הפרח, פברואר-מרץ: 35-32.

מאיר, ש., סלים, ש., דרובי, ס., צדקה, ת., קוכאנק, ב. ופילוסוף-הדס, ס. (2008). פרחי גרברה גדולה: האם ניתן להובילם בים? עולם הפרח, אוגוסט-ספטמבר: 54-50.

כהן, מ., שמי, נ., קמנצקי, ר., פילוסוף-הדס, ס. ומאיר, ש. (2008). נזקי משלוח עונתיים ב'ספארי סנסט' גורמים וכיוונים לפיתרון. עולם הפרח, אוגוסט-ספטמבר: 60-56.

מאיר, ש., סלים, ש., צדקה, ת., סתיו, ד., קוכאנק, ב. ופילוסוף-הדס, ס. (2009). קירור קנה שורש של איריס היברידי מקבוצת 'זיו' כאמצעי להקדמת הפריחה. עולם הפרח, דצמבר 2008 - ינואר 2009: 58-54.

רגב, ר., ויסבלום, א., רוזנברגר, א., פילוסוף-הדס, ס., מאיר, ש. ואמיר, ר. (2009). מערכת לניקוי עלי מגינית. עולם הפרח, דצמבר 2008 - ינואר 2009: 49-48.

מאיר, ש., סלים, ש., צדקה, ת. ופילוסוף-הדס, ס. (2009). פרחי נרינה, Nerina spp.  פיתוח טיפולים לשיפור משך חיי אגרטל. עולם הפרח, פברואר-מרץ: 55-52.

מאיר, ש., סלים, ש., צדקה, ת. ופילוסוף-הדס, ס. (2009). פרחי אמריליס יפהפה, (Amaryllis beladona).  פיתוח טיפולים לשיפור משך חיי האגרטל לאחר תובלה אווירית. עולם הפרח, אפריל-מאי: 52-48.

כהן, מ., מאיר, ש., פילוסוף-הדס, ס., לוי, מ., זילבר, א., שמי, נ., איתן, ר. וקמנצקי, ר. (2009). הקדמת פריחה באדמונית. עולם הפרח, אפריל-מאי: 46-42.

מאיר, ש., פילוסוף-הדס, ס., סלים, ש., קוכאנק, ב., צדקה, ת., טולפין, ש ושקד, א., (2009). סיכום הידע המצטבר בפיתוח טיפולים ותנאים מיטביים לתובלה ימית לאירופה של צמחי עציץ. עולם הפרח, אוקטובר-נובמבר: 46-50.

פילוסוף-הדס, ס., פרצלן, י., רוזנברגר, א., דרובי, ס., כהן, מ. ומאיר, ש. (2009). ליאוקדנדרון 'ספארי סנסט': פיתוח טיפולים לאחר הקטיף לשיפור איכות הענפים במהלך תובלה ימית ממושכת. עולם הפרח, אוקטובר-נובמבר, 44-40.

מאיר, ש., סלים, ש., קוכאנק, ב., צדקה, ת., להב, ת. ופילוסוף-הדס, ס. (2010). תובלה ימית של פרחי שושן הפסחא (Lilium Longiflorum): הגדרת שלב קטיף וטיפולי הטענה בג'ברלין כדי להפחית הזדקנות עלים מוקדמת. עולם הפרח, מאי: 44-40.

מאיר, ש., קוכאנק, ב., סלים, ש., צדקה, קגן, ס. ופילוסוף-הדס, ס. (2011). בחינת ענפי קטיף של מללויקה הוגלי ((Melaleuca huegelii כפרח חדש לייצוא. עולם הפרח, ספטמבר: 33-26.

 

 

מעודכן בתאריך: 11/05/20 08:35
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר