En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial
research_title.jpg research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס
תשובות לשאלות הבהרה

 

מכרז 22/2022 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 14/2022 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 41/2022 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 39/2022 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 37/2022 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 31/2022 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 30/2022 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 29/2022 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 27/2022 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 26/2022 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 28/2022 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 15/2022 תשובות לשאלות הבהרה

תיחור 3095 תשובות לשאלות הבהרה

תיחור 3098 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 17/2022 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 15/2022 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 19/2022 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 18/2022 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 3/2021 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 18/2021 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 19/2021 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 13/2021 תשובות לשאלות הבהרה

 תיחור 2854 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 8/2021 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 2/2021 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 9/2020 תשובות לשאלות הבהרה

  מכרז 7/2020 תשובות לשאלות הבהרה

 מכרז 11/2020 תשובות לשאלות הבהרה

פנייה 2504 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 24/2019 תשובות לשאלות הבהרה; נספח כתבי עת ועיתונים

מכרז 18/2019-הבהרה

 מכרז 16/2019 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 11/2019 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 10/2019 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 9/2019 תשובות לשאלות הבהרה 

מכרז 9/2019 דחיית מועד תשובות

מכרז 10/2019 דחיית מועד תשובות

מכרז 6/2019 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 32/2018 תשובות לשאלות הבהרה -תוספת 21.01.2019

מכרז 32/2018 תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 21/2018(תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 7/2018(הבהרות עורך המכרז)

מכרז 7/2018(תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 12/2018(תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 4/2018(תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 38/2017(תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 34/2017(תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 12/2017(תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז  26/2017(תשובות לשאלות הבהרה)

 מכרז 17/2017 ב (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 17/2017 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 25/2017 (תשובות לשאלות הבהרה)

 מכרז 24/2017 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 27/2017 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 23/2017 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 19/2017 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 11/2017 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 3/2017 ג (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 3/2017 (הבהרות עורך המכרז)

מכרז 3/2017 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 3/2017 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 3/2017 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 8/2017 (תשובות לשאלות הבהרה) (11/06/2017 )

מכרז 11/2017 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 8/2017 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 7/2017 (תשובות לשאלות הבהרה) (  25/04/2017 )

מכרז 9/2017 (תשובות לשאלות הבהרה)

 מכרז 4/2017 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 2/2017  (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 4/2017 (דחיית תשובות לשאלות הבהרה)

 מכרז 7/2017 (תשובות לשאלות הבהרה) 

מכרז 35/2016 (תשובות לשאלות הבהרה)

 מכרז  27/2016( תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 32/2016 חלק ב' (תשובות לשאלות הבהרה)

 מכרז 32/2016 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 5/2016 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 28/2016 ג (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 28/2016 (תשובות לשאלות הבהרה) - עדכון

 מכרז 28/2016 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 17/2016 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 30/2016 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 20/2016 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 29/2016 (תשובות לשאלות הבהרה)

 מכרז 25/2016 (תשובות לשאלות הבהרה)

 מכרז 23/2016 (תשובות לשאלות הבהרה)

 מכרז 22/2016 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 15/2016 (תשובות לשאלות הבהרה) ; נספחים

מכרז 13/2016 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 6/2016    (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 11/2016 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 10/2015 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 15/2015 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 14/2015(תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 13/2015(תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 12/2015(תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 2/2015 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 3/2015  מעודכן  ליום 28.04.15 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 3/2015 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 33/2014 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 29/2014 (תשובות לשאלות הבהרה)      

מכרז 32/2014 (תשובות לשאלות הבהרה)  

מכרז 27/2014 (תשובות לשאלות הבהרה) 

 מכרז 23/2014 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 34/2014 (תשובות לשאלות הבהרה)

 מכרז 30/2014 (תשובות לשאלות הבהרה)

 מכרז  19-2014 ב' ביטוח ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז  19-2014 א' ( תשובות לשאלת הבהרה)  

מכרז  14-2014  ( תשובות לשאלת הבהרה) 

מכרז  18-2014( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז  15-2014( תשובות לשאלת הבהרה)

 מכרז  4-2014( תשובות לשאלת הבהרה)

 מכרז  16-2014( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז  8-2014( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז  3-2014 ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז  1-2014 ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז  45/2013 ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז 44/2013  ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז 38/2013   ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז 37/2013  ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז  36/2013 ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז 35/2013  ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז 31/2013  ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז  30/2013 ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז   28/2013 ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז 27/2013  ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז 25/2013 ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז 20/22013 ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז 15/2013 ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז  2/2013  ( תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז  8/2013  (תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז 38/2012 (תשובות לשאלת הבהרה)

מכרז 36/2012 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 35/2012 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 28/2012 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 26/2012 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 25/2012 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 21/2012 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 11/2012 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 15/2012 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 18/2012 (תשובות לשאלות הבהרה)

מכרז 20/2012 (תשובות לשאלות הבהרה)

 מכרז 24/2019 תשובות לשאלות הבהרה

מעודכן לתאריך: 07/02/23 15:02
*תשובות לשאלות הבהרה
פרסום רשימת מציעים – מאגר
דף מידע - קורונה
על המינהל
נציגות המועצה המדעית
צור קשר
מלגות
מחלקת מכרזים
מורשת
נציגות המועצה המדעית
ועד עובדים
קישורים ונותני שירות
שרותים פנימיים
נוהלי עבודה
קשרי חוץ
חשבות
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר