En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
research_title.gif research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
ניצן "תיבת נוח" (מדען ראשי חקלאות) – בתחום האצות - קול קורא לשנת 2019
אתי בר נתן שחר 13/08/19

מצורף קול קורא מטעם המדען הראשי במשרד החקלאות - ניצן "תיבת נח" - בתחום האצות.

להלן מספר דגשים:

  1. הקול הקורא מתמקד בביצוע מחקרים אשר ייעודם פיתוח חומרים בעלי ערך כלכלי המופקים מאצות, ביסוס והרחבת השימוש באצות כתוספי מזון לבע"ח ולעידוד גידול צמחי, איתור אצות חדשות, ושיפור שיטות גידול וטיפול במים.
  2.  ההיקף הכולל של כל פרויקט הוא עד 900,000 ₪ ל- 36 חודשים, מתוכם 660,000 ₪ ימומנו ע"י המדען הראשי, והשאר (240,000 ₪) ימומן ע"י השותף העסקי החל מהשנה הראשונה (60,000 ₪ בשנה א', 80,000 ₪ בשנה ב' ו- 100,000 ₪ בשנה ג').
  3.  מועד ההתחלה החזוי למחקרים שיאושרו הינו פברואר 2020.
  4.  ההתקשרות עם הגורם העסקי באמצעות קידום. לפרטים יש לפנות לקטי בניש בטלפון 3294. 
  5.  נדרש לקבל את אישור הועדה למסחור ידע, להתקשרות העתידית עם החברה, טרם הגשת ההצעה למדען ועד 28.08.2019. 
  6. שימו לב - אין להגיש את הצעת המחקר בחלקים למספר קרנות נוספות. כמו כן, יש לציין בגוף הצעת המחקר אם יש, או היה, גורם מימון נוסף, מכל מקור שהוא, לנושא המוגש או לתחום קרוב (סעיפים 6.6 ו- 9.4 בקול הקורא).
  7.  הנחיות להגשת ההצעות מפורטות בקול הקורא המצורף.

הגשת ההצעות נעשית באופן אלקטרוני, באתר ה"מדענית", כמקובל בקרן המדען.
לתשומת לבכם, בעת הזנת התקציב באתר ה"מדענית", התקורה מחושבת באופן אוטומטי. חשוב להקפיד על הזנת סעיפי תפעול ותחזוקה בסכום בשיעור של 10% מהסך הכללי בכל שנה.

במקרה בו חוקר המינהל משתתף בהגשת הצעה כחוקר שותף (החוקר הראשי המגיש הוא ממוסד חיצוני), עליו להקפיד על כך שהחוקר הראשי ימלא עבורו את התקציב כנדרש, ובעיקר את סעיפי התפעול ותחזוקה בשיעור של 10% מהסך הכללי בכל שנה. עם הגשת הצעה כזו לקרן המדען - על החוקר להעביר ליחידה לתוכנית עבודה עותק מן התכנית בליווי טופס "בקשה למענק מחקר" עדכני, חתום ע"י מנהליו.

לוחות זמנים:
מועד אחרון להפניית שאלות הבהרה לא מדעיות למדען 7.8.19 עד שעה 15:00
מועד אחרון למתן תשובות הבהרה ע"י המדען 22.8.19
מועד אחרון להגשת ההצעות ע"י החוקרים לרשות המחקר באתר המדענית 23.9.19 עד השעה 15:00
מועד אחרון להגשת ההצעות ע"י רשות המחקר באתר המדענית 8.9.19 עד השעה 15:00
יש להעביר ליח' לתו"ע שני עותקים קשיחים של התוכנית, כשכל עותק כולל טופס "בקשה למענק מחקר", עליו מוטבע מספר ההצעה בקרן. טופס זה יהיה בגירסה האחרונה שאושרה במדענית, וחתום כנדרש. את העותקים יש ללוות בדף שער של המינהל עד 10.10.19 בשעה 16:00.
מועד אחרון להודעה על התכניות הזוכות 30.10.19.

קוד מקור המימון 02-0090

 

 
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר