En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial
research_title.jpg research_logo.gif
הנהלה מרכז מידע - ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
פיתוח מערכת אוטומטית לניטור הפזי"ת
זבוב הפירות הים תיכוני (פזי"ת) הוא מזיק מפתח בהדרים, בנשירים, במינים סוב-טרופיים ובפלפל. החרפת הבעיה בכל הפונדקאים, הרחבת ההדברה הארצית גם לנשירים והכניסה של שיטות הדברה נוספות כמו פיזור זבובים עקרים ומתקנים ללכידה המונית, הגדילו את הצורך בהצבת מספר גדול של מלכודות לניטור מדוייק יותר ולתגובה מהירה לעליה בלכידת הזבובים.
במסגרת מחקר במימון קרן המדען הראשי של משרד החקלאות פיתחנו אב-טיפוס של מערכת לניטור אוטומטי של הפזי"ת.

הצגת הבעיה: זבוב הפירות הים תיכוני הוא מזיק מפתח בהדרים, נשירים ומינים סוב-טרופיים. ההדברה בהדרים מתבצעת באורח מאורגן ומרכזי. מועדי ההדברה והחלקות המיועדות לריסוס בהדרים נקבעים ע"י 3 רכזי הדברה אזוריים הנעזרים במערך מיפוי פרדסים ממוחשב ובמערך ניטור של רשת ארצית של כ–2,600 מלכודות-ניטור, אשר פרושה בכל חלקות ההדרים בארץ. מערך הדברה יקבל תוספת מידע חיונית במידה ויימצא פיתרון לניטור רציף ואוטומטי של הזבוב.מהלך ושיטות עבודה: במסגרת המחקר פיתחנו מספר אבי טיפוס של מערכות לניטור אוטומטי של הזפי"ת. בסופו של תהליך נבחר אב הטיפוס הטוב ביותר אשר מורכב ממלכודת בשילוב של פרומון למשיכת הזבוב (בדומה למלכודת רגילה), חיישן אופטי, חיישני טמפרטורה ולחות, אוגר נתונים ומערכת שידור סלולארית. על מנת לבחון את אמינות ודיוק המערכת ביצענו מספר ניסיונות במעבדה ובמרחב הפתוח ליד המכון להדברה ביולוגית ע"ש כהן.תוצאות עיקריות: הדיוק הכללי של המערכת לניטור אוטומטי של הזבוב בארבעת הניסויים נעה בין 95% ל-100% והאמינות של המערכת מגיעה ל-97%. מבחן שונויות (ANOVA) מראה כי אין הבדל בין כמות הלכידות במלכודות שטיינר ובין המלכודות לניטור אוטומטי (p=0.92).מסקנות והמלצות: מערכת לניטור אוטומטי מאפשרת רצף של נתוני לכידות על ציר הזמן ויכולה לשמש לניטור בזמן אמת או כמעט בזמן אמת ולזהות התפרצויות של זבוב לפני שהן עלולות להביא לנזק. כמו כן, היא מאפשרת את חקר התנהגות הלכידות והקשר שלה לתנאים סביבתיים. מנתוני הלכידות ניתן ללמוד כי הזבובים נלכדו לאורך היום ולא בלילה. נתון זה הוא חשוב מכיוון שהוא משליך על האנרגיה הנדרשת להפעלת המערכת במהלך היום. במידה וניתן לכבות את המערכת בשעות הלילה ניתן לחסוך אנרגיה רבה. משילוב של נתוני טמפרטורה ניתן לראות כי יש פער זמן בין העליה בטמפרטורות ובין העליה בלכידות של הזבובים וכי ירידות קלות של טמפרטורה באמצע היום הביאו לקצב לכידות נמוך יותר. מכל מקום, לא ניתן להגיע למסקנות מנתונים של ניסויים בודדים שבוצעו על פני זמן קצר בשנה.

לדו"ח מלא

23/01/12 | יום שני
אין תגובות (0