En I עב
חיפוש
אנשים | אתר
שלום אורח | כניסה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר I מדינת ישראל       
research_title.gif research_logo.gif
הנהלה ספריה תלמידי מחקר יחידה עסקית דוברות מכוני מחקר אודות
שלח באימייל הדפס

בית

אדמיניסטרציה

בדיקות זרעים

פרופיל

צוות

פרסומים

הגדרות

אודות

קישורים

בדיקות ניקיון זרעים

אחראית מעבדה: מגר' אורית כהן

מ"מ אחראית המעבדה: גלינה סידן

מקרא: תקנים\  הסבר כללי\ בדיקות ניקיון רגילבדיקה לקביעת מספר זרעים זריםבדיקת ניקיון יבואבדיקת ניקיון של זרעים מצופיםבדיקת ניקיון לזיהוי עלקתבדיקת שיעור זרעים בקועים באגוא"דבדיקת שיעור זרעים פגומים בכותנהבדיקת משקל 1000 זרעים   

תקנים
תקן ניקיון ונביטה של זרעי ירקות וגידולי שדה    
תקן ניקיון ונביטה של זרעי פרחים וצמחי בית    
רשימת הזרעים המחבלים עפ"י תקנות הזרעים הישראליות - מכירה (כולל תמונות)
רשימת הזרעים המחבלים בתקנות ייבוא צמחים מ-2009

חזור

 הסבר כללי
בדיקת ניקיון היא אחת הבדיקות השכיחות והבסיסיות הנערכות במינים רבים של זרעים. בה נקבע הרכב מכסת הזרעים וחיזוי מידת האילוח בשדה בזרעים זרים לשם מניעת חדירתם לארץ של זרעי עשבים מחבלים וטפילים ו/או מניעת הפצתם של זרעי עשבים מזיקים ומסוכנים.
בדיקה זו היא ויזואלית, המבוצעת לרוב על-פי שיטות ונהלים בין לאומיים של הארגון לבדיקות זרעים (ISTA) ולמעבדה יש הסמכה לביצועה. ניתן להנפיק תעודת ISTA אך ורק למיני זרעים שלהם יש למעבדה הסמכה לבדוק אותם.
היקף ההסמכה של המעבדה ע"י ISTA מוצג במסמכים הבאים:  סוגי הבדיקות  ופירוט שיטות  הבדיקה . 

חזור

 

בדיקת ניקיון רגיל  קוד: 03010

 בבדיקת ניקיון  רגיל נקבע הרכב הדוגמה באחוזים, לפי משקל רכיביה (זרעים נקייםזרעים זרים כולל  מחבלים  וחומר דומם הכולל  סקלרוציות), כולל זיהוי והגדרה של מיני הזרעים הזרים.

בישראל קיים תקן ניקיון לעשרות גידולי תרבות: ירקות וגידולי שדה פרחים וצמחי בית, המציין את שיעור הזרעים הנקיים המינימלי (% ניקיון – מינימום) המותר ואת השיעור המקסימלי של זרעים זרים (זרעים של עשבים מזיקים וגידולים  זרים ). 

לגבי זרעים מחבליםעפ"י תקנות מכירה של הזרעים / ועפ"י תקנות ייבוא צמחים הסבילות היא אפס (0).

הבדיקה נערכת במינים רבים של גידולים  על-פי שיטות ונהלים בין לאומיים של הארגון לבדיקות זרעים (ISTAולמעבדה יש הסמכה לביצועה. ניתן להנפיק תעודת ISTA אך ורק למיני זרעים שלהם יש למעבדה הסמכה.

שיטת הבדיקה:

כמות הזרעים לבדיקה: כ-2,500 זרעים.

הבדיקה מתבצעת ידנית וויזואלית עפ"י אפיון הזרע וקליפתו.

שלבי הבדיקה:

1. הכנת דוגמת עבודה, שמשקלה תלוי בגודל הזרעים, המייצגת את המכסה (נתגמת מדוגמה רשמית).

2. זיהוי ראשוני של מין הגידול (עליו הצהיר השולח).

3.הפרדה וזיהוי של מרכיבי דוגמת העבודה: א. זרעים נקיים.  ב. זרעים זרים. ג.  חומר דומם (כולל סקלרוציות).

4. שקילה והגדרת הרכיבים השונים.

מגבלות הבדיקה:

בבדיקה ויזואלית לא ניתן לזהות זרעים קטנים במיוחד. לדוגמה, זרעי עלקת וסטריגה (0.2-0.3 מ"מ), או סקלרוציות זעירות - לצורך זה קיימות בדיקות מיוחדות.

חזור


בדיקה לקביעת מספר זרעים זרים  קוד: 03031  

בדיקה לקביעת מספר זרעים זרים במכסה, מבוצעת בדוגמת עבודה  גדולה וכוללת זיהוי זרעים מחבלים. 

הבדיקה מיועדת לקביעת מספר הזרעים הזרים והמחבלים במכסת הזרעים וחיזוי מידת "האילוח" בשדה- כמות הזרעים זרים שיזרעו בשדה עם הגידול המסחרי.  מכסות זרעים לריבוי של גידולים חקלאיים, שמקורן בשדות וחלקות גדולות- מומלץ לבצע  בהן בדיקה זו ולא להסתפק בניקיון רגיל.

הבדיקה נערכת במינים רבים של גידולים על-פי שיטות ונהלים בין לאומיים של הארגון לבדיקות זרעים (ISTAולמעבדה יש הסמכה לביצועה. ניתן להנפיק תעודת ISTA אך ורק למיני זרעים שלהם יש למעבדה הסמכה .

בבדיקה זו ניתן להשתמש כדי לבדוק ולקבוע:

א. מס' זרעים זרים ומחבלים בדוגמה.בדיקה זו מכונה בדיקה מלאה.

ב. נוכחות זרעים מחבלים בדוגמה. הסבילות לגבי זרעים מחבלים היא אפס (0) עפ"י תקנות מכירה של הזרעים ועפ"י תקנות ייבוא צמחים. בדיקה זו מכונה בדיקה מוגבלת.

ג. נוכחות מחנחם מסוימים בדוגמה (של זרע תרבותי, זרע זר או זרע מחבל), עפ"י דרישות התקנות הישראליות או עפ"י בקשת  הלקוח (לדוגמה, זיהוי כשות בתלתן או זיהוי דטורה בזרעים למאכל). בדיקה זו מכונה בדיקה מוגבלת.

הערה: ניתן לבצע בדיקות אלה גם כאשר כמות הזרעים הינה נמוכה יותר מהמצוין בתקנות ISTA (מכונה בדיקה מופחתת).

שיטת הבדיקה:

כמות הזרעים לבדיקה: כ-25,000 זרעים.

הבדיקה מבוצעת ידנית וויזואלית, על-פי מאפייני קליפת הזרע וחלקיקי הדוגמה.

שלבי הבדיקה:

1. הכנת דוגמת עבודה גדולה, שמשקלה תלוי בגודל הזרעים.

2. זיהוי ראשוני של מין הגידול (אימות הצהרת השולח).

3. הפרדה וזיהוי של מיני/סוגי הזרעים הזרים והמחבלים (סקלרוציות - ידווחו בנפרד).

4. ספירה והגדרה של מיני/סוגי הזרעים הזרים והמחבלים בעזרת אוסף הזרעים.

 אוסף הזרעים הכולל מעל 3,000 מיני זרעים

מגבלות הבדיקה:

בבדיקה ויזואלית לא ניתן לזהות זרעים קטנים במיוחד. לדוגמה, זרעי עלקת וסטריגה (0.2-0.3 מ"מ), או סקלרוציות זעירות - לצורך זה קיימות בדיקות מיוחדות.

חזור

 

בדיקת ניקיון יבוא  קוד: 03020

בדיקת הניקיון מבוצעת באופן שגרתי בזרעים המיובאים לארץ והיא כוללת למעשה שתי בדיקות ניקיון: ניקיון רגיל (קוד 03010) וקביעת מס' זרעים זרים  (קוד 03020).

מטרת הבדיקה היא להבטיח, כי לארץ ייכנסו מכסות זרעים בעלי איכות גבוהה, אשר לא יאלחו את השדות במיני בר, העלולים להתפשט ולגרום לנזקים כבדים לחקלאות.

חזור

.

בדיקות ניקיון של זרעים מצופים (בדיקת ניקיון זרעים וניקיון ובדיקה לקביעת מספר זרעים זרים

בבדיקות הנ"ל משתמשים כאשר הזרעים מצופים (Pelleted) בציפוי כבד אשר משנה את צורת הזרע לכדורי כדי לאפשר זריעה מדויקת בשדה/חממה, ולא ניתן לזהות את הזרע המקורי מבעד לציפוי. 

תקני הניקיון הקיימים בישראל עבור זרעים רגילים חלים גם על הזרעים המצופים. 

בדיקות אלה מבוצעת לרוב על-פי שיטות ונהלים בין-לאומיים של הארגון הבינלאומי לבדיקת זרעים (ISTA) ולמעבדה יש הסמכה לביצוען. ניתן להנפיק תעודת ISTA אך ורק למיני זרעים שלהם יש למעבדה הסמכה.

I. בדיקת הניקיון של זרעים מצופים

שיטת הבדיקה:

בדיקת דוגמת העבודה מתבצעת ידנית וויזואלית, ע"י הפרדה לשלושה רכיבים: 1. זרעים מצופים נקיים. 2. זרעים זרים (כולל זרעי הגידול ללא ציפוי). 3. חומר דומם (חומר ציפוי וכד').  

במהלך בדיקת הניקיון, לצורך אימות סוג הגידול, מסירים את הציפוי מ-100 זרעים בלבד.

שלבי הבדיקה:

  1.  ספירת 100 זרעים מצופים וחישוב משקל דוגמת עבודה.
  2. הכנת דוגמת עבודה שגודלה המינימאלי הוא 2,500 זרעים.  
  3.  ביצוע הפרדה לשלושת הרכיבים.
  4.  שקילה והגדרה של הרכיבים השונים.
  5.  הסרת הציפוי מ-100 זרעים וספירתם, בין היתר לצורך אימות זרעי הגידול. 

II. בדיקה לקביעת מספר זרעים זרים  - בזרעים מצופים

שיטת הבדיקה:

תחילה יש להסיר את הציפוי של הזרעים (באמצעות שטיפות) ולאחר מכן הבדיקה מבוצעת ע"י הפרדת הזרעים הזרים והמחבלים מזרעי הדוגמה הנבדקת.

שלבי הבדיקה: 

1. הכנת דוגמת עבודה שגודלה המינימלי הוא 7,500 זרעים . 

2. הסרת הציפוי של הדוגמה באמצעות שטיפה.  

3. יבוש הזרעים. 

4. הפרדה, זיהוי וספירה של מיני/סוגי הזרעים הזרים והמחבלים. 

מגבלות בדיקות זרעים מצופים:

חומר ציפוי שלא מתמוסס במים ולא ניתן להסירו – מקשה על אימות זרעי הגידול וזיהוי הזרעים הזרים והמחבלים.

 

 

 

חזור


בדיקות ניקיון לזיהוי עלקת  קוד: 03075

המעבדה לבדיקת זרעים בודקת הימצאות זרעי עלקת, בשיטה ייחודית, בגידולים הבאים:  עגבנייה, פלפל, אבטיח, מלון, מלפפון, חמנית וחמנית נוי, בקיה, אפונה, חימצה, תלתן, חסה, בצל ועוד. 

העלקת הינו צמח טפיל ממשפחת העלקתיים, הגדל בארץ. זרעי העלקת מוגדרים כזרעים מחבלים ועפ"י תקנות הזרעים הישראליות, הימצאות זרע מחבל אחד פוסלת את המכסה כולה. זרעי העלקת קטנים ביותר וניתן לזהותם רק באמצעות בינוקולר (צורתם בדרך כלל אגסית, אורכם 0.3-0.2 מ"מ, רוחבם קטן מזה ומשתנה לפי המין). שיטה זו כלולה בתקנות ISTA  ולמעבדה יש הסמכה להפיק תעודת ISTA כחולה  לבדיקה זו. לא ניתן להפיק תעודה ISTA כתומה מכיוון  ששיטת הדיגום לא עברה ולידציה.

בשיטה זו ניתן לזהות גם זרעי סטריגה.

 


שיטת הבדיקה: 

מבוססת על שטיפת הדוגמה והפרדה בנפות בין זרעי העלקת / סטריגה לבין רכיבים אחרים. בדיקה מיקרוסקופית של הנפות לצורך זיהוי העלקת / סטריגה.

שלבי  הבדיקה:

1. משקל דוגמת העבודה  עפ"י ISTA (הבדיקה מבוצעת ב-4 חזרות):

א. אפונה, בקיה וחימצה- 1,000 גר'. ב. בצל –80  גר' .

ג. חמנית- 1,000 גר'. ד. חמנית נוי- 1,000 גר' או 25,000 זרעים. ה. חסה- 30 גר'. ו. מלון ומלפפון –150 גר' . 

ז. עגבנייה- 15 גר'.ח. פלפל –150 גר' .ט. תלתן- 120 גר', אבטיח 1,000 גר'.

משקל דוגמת עבודה מינימלי של גידולים אחרים שלגביהם לא נקבע משקל הדוגמה, יהיה 25,000 זרעים  (4 חזרות של 6,250 זרעים).

2. השרייה וערבוב הזרעים במים המכילים חומר משטח.

3. שטיפות של הזרעים וסינונם.

4. הפרדה בין זרעי העלקת / סטריגה ומי השרייה, באמצעות נפות.

5. זיהוי זרעי העלקת / סטריגה באמצעות בינוקולר וספירתם.

הפרעות אפשריות לבדיקה:

1. זרעים מצופים/עטויים או מחוטאים בחומרי חיטוי- הציפוי/חיטוי גורם לזיהום ולסתימת הנפות. לפיכך לא ניתן לבדוק נוכחות עלקת / סטריגה.

2. דוגמה מזוהמת מאוד בחומר דומם- לא ניתן לבדוק.

חזור

בדיקת שיעור זרעים בקועים באגוזי-אדמה  קוד: 03050

זרעי אגוזי-אדמה (אגוא"ד) נמנים על הגידולים המורכבים מבחינת הייצור וההפקה,  עקב גודלם ורגישותם לפגיעות מכניות בכל שלבי האסיף, הדייש, האחסון, ההובלה והזריעה. הפגיעה מתבטאת בעיקר בציר העובר, ובמקום החיבור של שני הפסיגים, הגורם להיבקעותם. לזרעים הבקועים קליפה סדוקה ובה קשר רופף בין הפסיגים, אשר עלול להתנתק לגמרי תוך כדי הכנת הזרעים, הובלתם וזריעתם. זרעים אלה בעלי חיוניות נמוכה, בהשוואה לזרעים השלמים.

על-פי תקנות הזרעים הישראליות, שיעור הזרעים הבקועים המקסימלי לא יעלה על 15% (עדיין לא בתוקף).

שיטה זו אינה כלולה בתקנות ISTA, המעבדה אינה מורשת להנפיק תעודת ISTA לבדיקה זו.

שיטת הבדיקה:

בדיקה ידנית וויזואלית, המבוססת על מישוש ולחיצת הפסיגים.

שלבי הבדיקה:

1. נבדקות 2 חזרות בנות 250 גר' כל אחת.

2. הפרדה בין הזרעים השלמים והבקועים - זרע בקוע מוגדר כזרע בו ניתן להפריד בין הפסיגים ע"י מישוש ולחיצה קלה.

3. שקילת הזרעים הבקועים. באם שיעורם עולה על 15%, ייבדקו 2 חזרות נוספות בנות 250 גר' כל אחת. התוצאה המדווחת היא, ממוצע של שתי הבדיקות.

הערות לבדיקה:

הבדיקה  נערכת בזרעים לא מחוטאים. חיטוי הזרעים עלול לשבש את הבדיקה.

חזור

בדיקת שיעור זרעים פגומים בכותנה  קוד: 03040

בדיקה מיוחדת הנערכת בזרעי כותנה בלבד. זרעי הכותנה נחשפים לפגיעות מכניות במהלך הקטיף (ע"י סכיני הקטפת) וההפקה של הזרעים. הפילום הכימי בחומצה גופרתית מרוכזת גורם להחמרת הנזק, לכן זרעים פגומים הם בעלי איכות/חיוניות נמוכה.

זרע פגום מוגדר כזרע בעל סדק עמוק או חתך שניתן לראות את העובר (פסיגים), תוך כדי לחיצה קלה.

על-פי תקנות הזרעים הישראליות, שיעור הזרעים הפגומים לא יעלה על 12%.

 שיטה זו אינה כלולה בתקנות ISTA, המעבדה אינה מורשת להנפיק תעודת ISTA לבדיקה זו.

שיטת הבדיקה:

בדיקה ידנית וויזואלית המבוססת על מישוש ולחיצת קליפת הזרע.

שלבי הבדיקה:

1. משקל דוגמת העבודה 50 גר'.

2. הפרדת הזרעים הפגומים ושקילתם.

3. במקרה ונמצא כי שיעור הזרעים הפגומים עולה על 12%, תיבדק בנוסף עוד חזרה אחת בת 50 גר'  (רצוי  ע"י מאבחן אחר). התוצאה המדווחת היא ממוצע של 2 החזרות.

הערות לבדיקה: 

הבדיקה  נערכת בזרעים לא מחוטאים. חיטוי הזרעים עלול לשבש את הבדיקה.

חזור

בדיקת משקל 1,000 זרעים  קוד: 03200

בבדיקה זו נקבע משקל של אלף זרעים (מכונה משקל אלף), בעזרתה ניתן לאמוד את משקל הזרעים הדרוש לזריעה לכל דונם חלקה. משקל אלף משמש כאחד המדדים לקביעת איכות הזרעים.

בחלק מהגידולים נמצא כי ככל שמשקל האלף גדול יותר, הזרע מכיל יותר חומרי תישמורת המסייעים לו בשלבים המוקדמים של נביטתו.

בדיקה זו מבוצעת לייצוא על-פי שיטות ונהלים בין לאומיים של הארגון לבדיקות זרעים (ISTA)

ולמעבדה יש הסמכה לביצועה. ניתן להנפיק תעודת ISTA אך ורק למיני זרעים שלהם יש למעבדה הסמכה.

שיטת הבדיקה:

ספירת מנות של 100 זרעים: 8 מנות עבור ייצוא (תעודת  ISTA, אנגלית) , 4 מנות לצרכים מקומיים.
התוצאה המדווחת היא ממוצע של 8 או 4 מנות 10X.

חזור

מעודכן לתאריך: 10/07/18 12:23
המעבדה הרשמית לבדיקת זרעים
govi semel
כל הזכויות שמורות © 2013, מדינת ישראל תנאי שימוש I צור קשר I דרושים I שאלות נפוצות I מנהל האתר